logo_w

상담신청 하시면 신속히 연락 드리겠습니다.

  PRICE

  가족사진


  • 11R
  • ____
  • 28*35cm
  • 11R 고급 갤러리 액자
  • 포켓사진
  • ____

  • 16R
  • ____
  • 40*50cm
  • 16R 고급 갤러리 액자
  • 5R 블럭 액자
  • 포켓사진
  • ____

  • 20R
  • ____
  • 50*60cm
  • 20R 고급 갤러리 액자
  • 8R 블럭 액자
  • 포켓사진
  • ____

  • 22R
  • ____
  • 50*75cm
  • 22R 고급 갤러리 액자
  • 8R 블럭 액자
  • 포켓사진
  • ____

  • 24R
  • ____
  • 60*80cm
  • 24R 고급 갤러리 액자
  • 8R 블럭 액자
  • 포켓사진
  • ____

  • 32R
  • ____
  • 80*100cm
  • 30R 고급 갤러리 액자
  • 11R 블럭액자
  • 8R 블럭액자
  • 포켓사진
  • ____

  프로필


  • A type
  • ____
  • 의상 2컨셉
  • 헤어 2컨셉
  • 메이크업 2컨셉
  • 보정 3컷
  • 원본 200장 제공
  • ____

  • B type
  • ____
  • 의상 3컨셉
  • 헤어 3컨셉
  • 메이크업 3컨셉
  • 보정 4컷
  • 원본 300장 제공
  • ____

  • C type
  • ____
  • 의상 4컨셉
  • 헤어 4컨셉
  • 메이크업 4컨셉
  • 보정 6컷
  • 원본 400장 제공
  • ____

  우정사진


  • A type
  • ____
  • 인원:3인
  • 촬영시간:40분
  • 촬영컷:50~100컷
  • 촬영 원본제공
  • 촬영 인원 추가시 5만원
  • 컨셉 및 의상제한 없음
  • 사진 4장 리터칭 및 인화
  • (단체컷 1장, 개인컷 3장)
  • ____

  • B type
  • ____
  • 인원:4인
  • 촬영시간:60분
  • 촬영컷:200컷
  • 촬영 원본제공
  • 촬영 인원 추가시 5만원
  • 컨셉 및 의상제한 없음
  • 사진 5장 리터칭 및 인화
  • (단체컷 1장, 개인컷 4장)
  • ____

  • C type
  • ____
  • 인원:5인
  • 촬영시간:90분
  • 촬영컷:250컷
  • 촬영 원본제공
  • 촬영 인원 추가시 5만원
  • 컨셉 및 의상제한 없음
  • 사진 6장 리터칭 및 인화
  • (단체컷 1장, 개인컷 5장)
  • ____

  • D type
  • ____
  • 인원:6인
  • 촬영시간:120분
  • 촬영컷:300컷
  • 촬영 원본제공
  • 촬영 인원 추가시 5만원
  • 컨셉 및 의상제한 없음
  • 사진 7장 리터칭 및 인화
  • (단체컷 1장, 개인컷 6장)
  • ____

  커플사진


  • A type
  • ____
  • 인원:2인
  • 촬영시간:35분
  • 의상:1벌
  • 촬영컷:50~100컷
  • 사진 3장 리터칭
  • 인화:인당 3장
  • ____

  • B type
  • ____
  • 인원:2인
  • 촬영시간:60분
  • 의상:2벌
  • 촬영컷:150~200컷
  • 사진 4장 리터칭
  • 인화:인당 4장
  • ____

  • C type
  • ____
  • 인원:2인
  • 촬영시간:90분
  • 의상:3벌
  • 촬영컷:250~300컷
  • 사진 6장 리터칭
  • 인화:인당 6장
  • ____