logo_w

상담신청 하시면 신속히 연락 드리겠습니다.

PRICE

가족사진


 • 11R
 • ____
 • 28*35cm
 • 11R 고급 갤러리 액자
 • 포켓사진
 • ____

 • 16R
 • ____
 • 40*50cm
 • 16R 고급 갤러리 액자
 • 5R 블럭 액자
 • 포켓사진
 • ____

 • 20R
 • ____
 • 50*60cm
 • 20R 고급 갤러리 액자
 • 8R 블럭 액자
 • 포켓사진
 • ____

 • 22R
 • ____
 • 50*75cm
 • 22R 고급 갤러리 액자
 • 8R 블럭 액자
 • 포켓사진
 • ____

 • 24R
 • ____
 • 60*80cm
 • 24R 고급 갤러리 액자
 • 8R 블럭 액자
 • 포켓사진
 • ____

 • 32R
 • ____
 • 80*100cm
 • 30R 고급 갤러리 액자
 • 11R 블럭액자
 • 8R 블럭액자
 • 포켓사진
 • ____

프로필


 • A type
 • ____
 • 의상 2컨셉
 • 헤어 2컨셉
 • 메이크업 2컨셉
 • 보정 3컷
 • 원본 200장 제공
 • ____

 • B type
 • ____
 • 의상 3컨셉
 • 헤어 3컨셉
 • 메이크업 3컨셉
 • 보정 4컷
 • 원본 300장 제공
 • ____

 • C type
 • ____
 • 의상 4컨셉
 • 헤어 4컨셉
 • 메이크업 4컨셉
 • 보정 6컷
 • 원본 400장 제공
 • ____

우정사진


 • A type
 • ____
 • 인원:3인
 • 촬영시간:40분
 • 촬영컷:50~100컷
 • 촬영 원본제공
 • 촬영 인원 추가시 5만원
 • 컨셉 및 의상제한 없음
 • 사진 4장 리터칭 및 인화
 • (단체컷 1장, 개인컷 3장)
 • ____

 • B type
 • ____
 • 인원:4인
 • 촬영시간:60분
 • 촬영컷:200컷
 • 촬영 원본제공
 • 촬영 인원 추가시 5만원
 • 컨셉 및 의상제한 없음
 • 사진 5장 리터칭 및 인화
 • (단체컷 1장, 개인컷 4장)
 • ____

 • C type
 • ____
 • 인원:5인
 • 촬영시간:90분
 • 촬영컷:250컷
 • 촬영 원본제공
 • 촬영 인원 추가시 5만원
 • 컨셉 및 의상제한 없음
 • 사진 6장 리터칭 및 인화
 • (단체컷 1장, 개인컷 5장)
 • ____

 • D type
 • ____
 • 인원:6인
 • 촬영시간:120분
 • 촬영컷:300컷
 • 촬영 원본제공
 • 촬영 인원 추가시 5만원
 • 컨셉 및 의상제한 없음
 • 사진 7장 리터칭 및 인화
 • (단체컷 1장, 개인컷 6장)
 • ____

커플사진


 • A type
 • ____
 • 인원:2인
 • 촬영시간:35분
 • 의상:1벌
 • 촬영컷:50~100컷
 • 사진 3장 리터칭
 • 인화:인당 3장
 • ____

 • B type
 • ____
 • 인원:2인
 • 촬영시간:60분
 • 의상:2벌
 • 촬영컷:150~200컷
 • 사진 4장 리터칭
 • 인화:인당 4장
 • ____

 • C type
 • ____
 • 인원:2인
 • 촬영시간:90분
 • 의상:3벌
 • 촬영컷:250~300컷
 • 사진 6장 리터칭
 • 인화:인당 6장
 • ____